Kế hoạch đón học sinh trở lại học tập tại Trường

 

Công văn số 557/SLĐTBXH-DN ngày 08/02/2022 về việc cho học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở GDNN đi học trực tiếp trở lại

BÌNH LUẬN